Polgári jog

A polgári jog az a jogág, amely a társadalom vagyoni viszonyait és azzal összefüggésből személyi viszonyokat szabályozza, mely szabályozást a jogalanyok egyenjogúságának és mellérendeltségének elve hatja át.

A polgári jog és polgári eljárásjog egyik alapja a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), mely hat részből áll. 

I. Bevezető rendelkezések (a polgári jog alapelvei)

II. A személyek (a polgári jog alanyai)

III. A tulajdonjog

IV. A kötelmi jog (szerződések)

V. Öröklési jog

VI. Záró rendelkezések