Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

 

Dr. Havasi Hedda egyéni ügyvéd az alábbiakban tájékoztatja az ügyfeleket az általa kezelt személyes adatok kezelésének jogszerűségéről és az adatkezelés részleteiről.

Adatkezelő megnevezése:

Név:                                        dr. Havasi Hedda egyéni ügyvéd

Iroda:                                      2000 Szentendre, Kossuth utca 9.

E-mail cím:                             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:                          06/26/500-477

Nyilvántartási szám:               13-015488

Adatkezelések:

1./ Kapcsolatfelvétel:

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja/

Érintett: az adatkezelővel a kapcsolatot e-mail vagy telefon útján felvevő természetes személy               

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az üggyel kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Ha az adatkezelő a megadott személyes adatokon eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, erről az érintett tájékoztatni kell.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig

2./ Ügyvédi tevékenység

Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése (jogi képviselet, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyfelekkel történő kapcsolattartás, számlázás)

Adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja/, Ütv. 28. §/
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges / GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Pmt. 7. §, 8. §, 13.§ (1) bekezdése, 1/2017. (VII.10.) MÜK szabályzat 12. és 13. pontjai, valamint az Áfatörvény 159.§/
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja/, Ütv. 36. §/

Érintett: az adatkezelő megbízója, ügyfele

Kezelt személyes adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, személyi azonosító jel, adóazonosító jel, lakcím, tartózkodási hely, személy azonosító okmány szám, lakcímkártya szám, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám, arckép, képviselő neve (e-mail címe és telefonszáma), minden, az üggyel kapcsolatos információ, irat, adat, amely személyes adatnak minősül.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Ha az adatkezelő a megadott személyes adatokon eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, erről az érintettet tájékoztatni kell.

Cégre vonatkozó okirat készítése esetén ha a cégiratban a jogszabályban előírt, illetve a cégjegyzék tartalmát meghaladó személyes adat kerül feltüntetésre, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a természetes személy személyes adatai a nyilvánosság elve alapján bárki számára hozzáférhetőek.

Adatkezelés időtartama:

 • az Ütv. 53. § (2) és (3) bekezdése alapján megbízás esetén a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig
 • a Pmt. 56. § és 57. § alapján az adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig

Az érintett jogai és azok érvényesítése:

a./hozzáféréshez való jog:

érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az adatkezelőnél folyamatban van-e az adatkezelés, folyamatban lévő adatkezelésnél pedig információt kaphat az adatkezelés céljáról, a személyes adatok köréről, a címzettekről (adatfeldolgozó), a tárolás időtartamáról, az érintett jogairól, panasz benyújtásról

b./ helyesbítéshez való jog:

az érintett kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat

c./ törléshez való jog:

az érintett kérésére az adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte
 • az érintett hozzájárulása esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezeléshez
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte
 • a személyes adatokat uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d./az adatkezelés korlátozásához való jog:

az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e./ tiltakozáshoz való jog:

az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen

f./ az adathordozhatósághoz való jog:

az érintett kérésére az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban, továbbá azokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

g./ a hozzájárulás visszavonásához való jog

h./ jogorvoslathoz való jog:

az érintett panaszt nyújthat be az irányadó jogszabályok szerint a felügyletei hatósághoz (NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését akként biztosítja, hogy az érintett a jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmét postai úton vagy email útján terjesztheti elő, az adatkezelő pedig a kérelemről a kérelem beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet postai úton vagy email útján.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy ha a személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, illetőleg ha szerződés teljesítéséhez szükséges, akkor az érintett személyes adatszolgáltatásának elmaradása esetén az adatkezelő köteles megtagadni a közreműködést illetőleg a közreműködést nem vállalja.

Az adatkezelő az adatkezelést a jogszabályoknak megfelelően végzi, a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtva a személyes adatok megfelelő szintű biztonságának érdekében.

Irányadó jogszabályok: a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény